Nowoczesne technologie

Ile razy wykonywać pomiar czynników szkodliwych?

Jak często robić pomiar czynników szkodliwych?

Niektóre zawody, wykonywane są w okolicznościach niebezpiecznych dla zdrowia. Dotyczy to pracowników laboratoriów chemicznych oraz fizycznych, ale także pracowników branży budowlanej są narażeni, zwłaszcza na pracę w hałasie, zimnie i pyłach.
Do pracodawcy, należy obowiązek wykonywania badań oraz pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia. Ile razy musi je robić?

Jakie czynniki są poddawane badaniu

Pracodawca, powinien przeprowadzać takie badania, wyłącznie w certyfikowanych laboratoriach. Zobowiązują go do tego przepisy prawa, a dokładniej Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. z 2011 r., nr 33, poz. 166).

Badania, polegają na rozpoznaniu źródeł emisji szkodliwych czynników oraz warunków, w jakich wykonywana jest praca, które oddziaływują na poziom stężeń lub natężeń tych czynników, z uwzględnieniem:

 • rodzaju czynników oraz ich właściwości,
  procesów technologicznych i ich parametrów,
 • wyposażenia technicznego, w tym maszyn, urządzeń, instalacji i narzędzi, które mogą być źródłem emisji czynników,
 • organizacji pracy i sposobu jej realizowania
 • autentycznego czasu narażenia na oddziaływanie szkodliwych czynników

Rodzaje szkodliwych czynników:

 • chemiczny,
 • o działaniu rakotwórczym lub mutagennym,
 • płyn zawierający azbest
 • promieniowanie optyczne nielaserowe
 • promieniowanie laserowe
 • promieniowanie elektromagnetyczne
 • mikroklimat zimny lub gorący
 • hałas ultradźwiękowy, drgania mechaniczne

Kto robi badania i pomiary?

Badania oraz pomiary, wykonywane są przez laboratoria, które posiadają w tym zakresie akredytację. W przypadku, gdy takich laboratoriów brak, badania oraz pomiary robią:

laboratoria szkół wyższych, instytutów naukowych Polskiej Akademii Nauk lub instytutów badawczych
laboratoria Państwowej Inspekcji Sanitarnej
laboratoria prowadzone przez jednostki organizacyjne lub osoby fizyczne

Badania oraz pomiary czynników szkodliwych, wykonywane są zgodnie z metodami, które opisane są w Polskich Normach.

Wyniki badań oraz pomiarów

Pracodawca przetrzymuje je przez 3 lata, od daty ich zrobienia. Pracodawca, musi poinformować pracowników o przebiegu oraz wynikach badań. Pracodawca na bieżąco prowadzi rejestr szkodliwych czynników, którego wzór znajduje się w rozporządzeniu.

Pracodawca, na bieżąco wpisuje wyniki badań do karty. Gdy zakład pracy zostaje zlikwidowany, pracodawca przekazuje kartę oraz rejestr właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu.